Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Издаване на рецензирано българско научно списание “Любословие”, ДНП 04/20

  Наименование на проекта Издаване на рецензирано българско научно списание “Любословие”
  Идентификационен номер  ДНП 04/20 от 11.12.2014 г.
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс в раздел „Българска научна периодика – 2014 г.”
  Период на изпълнение 2014 – 2015 г.
  Цели на проекта  Проектът е насочен към финансиране на издаването на бр. 15 на научното списание на ФХН “Любословие”. Описана е историята и профила на изданието, посочени са темите на последните няколко броя и темата на новия брой. Проектът визира финансовото осигуряване на рецензирането, редактирането, коректорските операции, компютърното форматиране и дизайн, изготвянето на корица и отпечатване на брой 15.
  Резултати Отпуснатите финансови средства осигуриха осъществяването на всички процедури по подготовката и отпечатването на бр. 15 на списание “Любословие”с тема на броя “Граници и войни”. Броят излезе на хартия в края на м. май 2015 г. Съществува и в електронен вариант.
  Финансиране 5 000 лв.
  Ръководител за ШУ доц. д-р Младен Стоянов Енчев
  Изследователи проф. д-р Марияна Иванова Стефанова (Петкова) – редактор на отдел “Лингвистика”

  доц. д-р Стефан Маринов Минков – редактор на отдел “История и археология”

  доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева – редактор на отдел “Чужди филологии”

  гл. ас. д-р Снежана Иванова Великова – редактор на отдел “Медийни науки”

  Уеб сайт http://lyuboslovie.shu.bg/
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7208

   

  Публикувано на 14/09/2020