Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Изследване на тесни двойни звезди от типа RS CVn и W Uma“, КП-06ПН31/1

  Наименование на проекта Изследване на тесни двойни звезди от типа RS CVn и W Uma“
  Идентификационен номер КП-06ПН31/1
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма ФНИ
  Процедура ФНИ, 14-та конкурсна сесия за финансиране разработката на научноизследователски проекти 2004 г.
  Консорциум  
  Период на изпълнение 11.08.2004 – 30.10.2008
  Цели на проекта  Основните цели на проекта са: определяне параметрите  на тесни двойни  звезди от типа RS CVn и W Uma на базата на получени наблюдателни фотометрични и спектрални данни и установяване проявления на активност.
  Основни дейности  
  Резултати Проведени са фотометрични и спектрални наблюдения на 6 тесни двойни  звезди от типа RS CVn и W Uma и са получени научни резултати, публикувани в 8 статии в списания с импакт фактор.
  Финансиране 8 800
  Ръководител за ШУ проф. Диана Петрова Кюркчиева
  Изследователи доц. д-р Драгомир Вълчев Марчев
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7199

   

  Публикувано на 14/09/2020