Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море, КП-06 -ПН- 31/1

  Наименование на проекта Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море
  Идентификационен номер КП-06-ПН-31/1
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания – 2019 г.
  Консорциум

   

  Институт по Невробиология – БАН, Направление “Биологични ефекти на природни и синтетични вещества – координатор;

  Партньори: 1. ШУ „Епископ Константин Преславски”; 2. Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН, „Лаборатория по молекулярна генетика на дрожди“

  Ръководител: доц. д-р Албена Александрова

  Период на изпълнение 2019 – 2022
  Цели на проекта  Целта на настоящия проект е получаване на фундаментално познание за екотоксикологичния статус на популации от псамофилни видове миди от българското черноморско крайбрежие, чрез интегриране на специфични биохимични, генотоксикологични и микробиологични изследвания. Хипотезата, която стои в основата настоящето проектопредложение е, че такова мултифункционално изследване може единствено да даде обективна оценка на екологичното състояние и стресовите реакция към променящата се среда на обитаване на характерни и екологично важни псамофилни двучерупчести видове от българското черноморско крайбрежие. Тъй като псамофилни двучерупчести видове в България ще бъдат изследвани за първи път в такъв аспект, то резултатите ще предоставят фундаментални данни необходими за устойчиво управление и опазване на черноморската екосистема.
  Основни дейности Методологията на проучването включва комплексно (интердисциплинарно) изследване на екотоксикологичния статус на характерни и екологично важни псамофилни двучерупчести видове посредством съвременни биохимични, генетични, микробиологични и екологични методи. Като основен подход се предвижда интегриране на резултатите от комплексни биохимични, генотоксикологични и микробиологични изследвания на екотоксикологичното състояние на изследваните видове двучерупчести с важно екологично и стопанско значение, и вариациите в пространствен и сезонен аспект.
  Резултати Очаква се получените резултати да дадат иновативната оценка на оксидативния статус, геномните и епигеномни изменения на мидите, като интегрален индикатор на антропогенния натиск и промените в морските екосистеми. Това ще предостави нова и ключова информация за мониторинг и управление на черноморските екосистеми.
  Финансиране 120 000 лв.
  Ръководител за ШУ проф. д-р Цветеслава Иванова
  Изследователи Преподаватели:  доц. д-р Дарина Христова Бъчварова, гл. ас. д-р Карамфил Николов Калчев.

  Докторанти: Севгинар Феимова Ибрямова – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, Димитър Дойчев Димитров – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки

  Студенти: Борислава Красимирова Павлова, БХ

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/9480

   

  Публикувано на 14/09/2020