Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет, ДН 08-20

  Наименование на проекта Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет
  Идентификационен номер ДН 08-20/2016

  ДН 08/21

  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания – 2016 г.
  Консорциум ШУ „Епископ Константин Преславски”
  Период на изпълнение 2017 – 2020
  Цели на проекта  Главна цел на проекта е да подпомогне стартирането на научните изследвания на новооткритата Астрономическа обсерватория на Шуменски университет, която е част от националната научноизследователската инфраструктура РАЦИО. Планира се изпълнение на актуални фундаментални научни задачи, адекватни на оборудването й. Основната специфика е реализирането на автоматизирани дистанционни фотометрични наблюдения.

  Избрани са за изследване типове обекти с важно значение за съвременната астрономия: звезди с транзитиращи екзопланети, контактни звезди от типа W UМa, късни джуджета с висока звездна активност, емисионни обекти, новооткрити променливи звезди (затъмнително-двойни, катаклизмични, пулсиращи), малки тела от Слънчевата система. Техните фотометрични наблюдения ще се осъществят дистанционно с 40 см и 25 см телескопи на новата обсерватория.

  Основни дейности В изследването ще бъде извършен анализ и моделиране на получените наблюдателни данни и определяне на макропараметрите на наблюдаваните обекти, анализ на тяхната променливост, търсене на статистически връзки между глобалните им характеристики, търсене на генетически връзки между различните типове обекти с различни конфигурации и поведение. Освен това екипът планира участие в международни кампании за наблюдения на затъмнително-двойни и други типове променливи звезди, квазари, блазари, Нови и Свръхнови звезди, астероиди. За всяка от планираните задачи е приведен списък от престижни предходни публикации на колектива като доказателство за компетентността му в съответната област.

  Наличното оборудване и професионализма на екипа в планираните изследвания са сигурен залог за изпълнението на целите и задачите на проекта. А това означава добавяне на нови елементи към нашите знания за изследваните типове обекти. Надяваме се работата по проекта да доведе и до откриване на нови променливи звезди (затъмнително-двойни, катаклизмични, пулсиращи), както и до откриване на нови емисионни обекти.

   Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до повишаване на професионалния статус на повече от половината от членовете на колектива (докторанти и постдокторанти) и до повишаване на рейтинга на базовата организация Шуменски университет.

  Стратегическа цел на екипа е да работи за присъединяването на Астрономическата обсерватория в Шумен към глобалната мрежа от роботизирани телескопи.

  Резултати Резултатите от изследванията в периода от януари 2017 до юни 2018 г. са публикувани в научни статии и представени с доклади на научни форуми. Като цяло числата са следните:

  •           20 излезли статии в списания с импакт фактор, отделно 6 приети за печат

  •           7 излезли статии в списания с импакт ранг

  •           2 статии в нереферирани издания

  •           6 доклада на международни и национални конференции

  •           7 доклада на студентски конференции

  Финансиране 120 000 лв.
  Ръководител проф. д.ф.н.Диана Петрова Кюркчиева
  Изследователи Участници:

  проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев, проф. д-р Борислав Вълчев Стоянов, доц. д-р Веселка Сидерова Радева,

  гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов,

  ас. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов,

  ас. д-р Динко Профилов Димитров,

  ас. д-р Доротея Любенова Василева,

  ас. Теодора Велкова Атанасова,

  Велимир Ангелов Попов,

  Йорданка Енева

  Теодор Миланов

   Докторанти: Велимир Ангелов Попов – редовен докторант в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, Йорданка Енева – задочен докторант в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки

  Студенти: Теодор Миланов, спец. Астрономия и метеорология

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4648

   

  Публикувано на 14/09/2020