Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Писмовниците на Българското възраждане като източник за формирането и функционирането на българския книжовен език, КП-06-ПН-40/8

  Наименование на проекта Писмовниците на Българското възраждане като източник за формирането и функционирането на българския книжовен език
  Идентификационен номер КП-06-ПН-40/8
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания – 2019 г.
  Консорциум ШУ „Епископ Константин Преславски”
  Период на изпълнение 2019 – 2022 г.
  Цели на проекта  Проектът е ориентиран към езиковото проучване на един специфичен жанр през Българското възраждане – печатните писмовници. Това са образци и/или указания за съставянето на писма, които са основният начин за комуникация през периода. Следвайки тези ръководства (някои от тях с учебен характер, други – с енциклопедичен), ползвателите им се съобразяват с езика и правописа, препоръчани от авторите – известни възрожденски книжовници, които са оставили значима диря при формирането на новобългарския книжовен език: Неофит Бозвели, Емануил Васкидович, Христаки Повлович-Дупничанин, Сава Доброплодни, Добри Войников, Никола Михайловски, Стоян и Христо Караминкови, Георги Економов Дупничанин, Лука Павлев, Стефан Попов, Петър Аврамов, Стоил Попов и Иван Чорапчиев. Без съмнение възгледите им за книжовния език, демонстрирани в тези единствени образци за създаване на писма от личен, търговски и административен характер, стават част от процеса на създаване на съвременния книжовен език.
  Основни дейности В изследването ще бъдат проучени поместените примери за писмено речево общуване, техният език, речевият етикет, специфичната им лексика и терминология несъмнено изиграват важна роля при формирането на книжовния език във времето, в което той е все още с недоизбистрена структурна тъкан, както и в периода на следващото му развитие и функциониране, което ги прави без съмнение значими за съвременното езиково общество. Изследването по проекта на всички езикови и правописни равнища запълва една непроучена досега ниша в установяване на пътищата и начините на формиране и функциониране на съвременния български книжовен език
  Резултати От една страна, писмовниците, като продукт на автор/и с определени възгледи за новобългарския книжовен език, са огледало на вече препоръчани норми чрез граматиките от периода. Взаимовръзката на кодифицирания в тях език и езика на писмовниците е несъмнена и в резултат на проектното изследване ще се установи в какви точно форми и посоки е тя. По този начин тринайсетте писмовника ще се определят като един от немаловажните фактори за формиране и утвърждаване на нормите в новобългарския книжовен език. Така определението за език, който типологично се свързва с езиците, създадени на основата на говоримата реч, ще се допълни с оценката на регламентирания от образците за писма езиков материал, кореспондиращ с най-различни говорими езикови варианти. От друга страна, още един очакван резултат, свързан с нови знания, е изясняване на взаимните влияния между езиковите и комуникативните норми на писмовниците с реалната епистоларна практика през възрожденския период. Друг, също немаловажен резултат, е да се установи дали писмовниците (или някои от тях) имат отношение към съществуващите тогава образци за писма на османотурски език – знае се, че особено писмовниците с административно-търговски характер предлагат образци в помощ на стопанската и правната дейност в Османската империя. Четвърти очакван резултат е организирането на база данни на езиковия материал от десетте възрожденски писмовника. Тъй като образците за писма имат различни теми и съдържания и представят социалната йерархия на възрожденското общество, тяхното проучване ще допринесе за детайлизиране на различни културни, социологични и исторически тълкувания.
  Финансиране 90 000 лв.
  Ръководител за ШУ проф. д-р Надка Николова (10.12.2019 – 06. 06. 2020)

  доц. д-р Мийрям Салим-Ахмед (10.12.2019 – 09.12. 2020)

  Изследователи Преподаватели:

  проф. д-р Надка Николова,

  проф. д.ф.н. Диана Иванова,

  проф. д-р Кина Вачкова,

  доц. д-р Мийрям Салим-Ахмед

  Докторанти: Ани Ангелова, Йозлем  Искренова, Детелина Овчарова – докторанти в докторска програма Български език от професионално направление 2.1. Филологически науки

  Студенти: Савина Ивайлова Цветкова, Бълг. филология, Стела Тодорова Иванова, Бълг. филология

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/11981

   

  Публикувано на 14/09/2020