Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • 1,25 милиарда евро от „Хоризонт Европа „за подкрепа на авангардни научни изследвания в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“

  Eвропейската комисията обяви нови покани за представяне на предложения на стойност над 1,25 милиарда евро в подкрепа на научните изследвания в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри „, част от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. С финансирането ще се разработят отлични докторантски и следдокторски програми и ще се подкрепят съвместни научноизследователски и иновационни проекти.

  Финансирането ще подкрепи и осигури работни места на около 10 000 талантливи изследователи от цял свят на всички етапи от тяхната кариера с научноизследователски проекти, обхващащи всички области. Подпомаганите изследователи ще могат да извършват своите научни изследвания, като същевременно придобиват нови умения и развиват кариерата си в ЕС и извън него.

  Тазгодишният кръг на финансиране ще започне с откриването на три покани тази седмица:

  • Стипендиите за следдокторска степен „Мария Склодовска-Кюри“ помагат на опитни изследователи да придобият нови умения, да развиват кариерата си и да придобият международен, интердисциплинарен и междусекторен опит, като работят в чужбина. Тези престижни стипендии са крайъгълен камък в кариерата на изследователите, като им позволяват да извършват авангардни научни изследвания и да си сътрудничат с водещи научни екипи и фигури. Поканата с бюджет от 417,2 милиона евро започва днес и ще приключи на 11 септември.
  • COFUND по програма „Мария Склодовска-Кюри“ помага на организациите да създават или подобряват свои собствени програми за обучение на докторанти и стипендии за следдокторска степен с цел набиране на изследователи и привличане на международни таланти чрез съфинансиране на значителен дял от техните разходи. Институциите, които се ползват от такова финансиране, трябва да го допълнят със собствени източници на финансиране. Тази схема разпространява най-добрите практики на „Мария Склодовска-Кюри“, като насърчава високи стандарти и отлични условия на труд. Поканата с бюджет от 104,8 милиона евро започва днес и ще приключи на 26 септември.
  • В рамките на инициативата „ Обратна информация за политиката „ще бъдат отпуснати 2 милиона евро, за да се направят по-силни тематични връзки между проектите по програма „Мария Склодовска-Кюри“, като се повиши видимостта на техния принос към ключовите приоритети на политиката на ЕС и се проучат начини за максимално увеличаване на въздействието на програмата. Поканата ще бъде открита на 25 април и ще приключи на 3 септември.

  По-късно тази година ще бъдат обявени две други големи покани за представяне на предложения в подкрепа на отлични докторски програми и международни съвместни научноизследователски проекти:

  • Докторските мрежи „Мария Склодовска-Кюри“ изпълняват програми за набиране и обучение на докторанти в академичните среди и други сектори, включително промишлеността, предприятията и публичните администрации. Схемата включва разработването на съвместни образователни степени, включително евентуална европейска степен. Поканата с бюджет от 608,6 милиона евро ще бъде открита на 29 май и ще приключи на 27 ноември.
  • Обменът на персонал по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ развива международен, междусекторен и интердисциплинарен обмен и обмен на знания на всички етапи от иновационната верига. Поканата с бюджет от 99,47 милиона евро ще бъде открита на 19 септември и ще приключи на 5 февруари 2025 г.

  Поканите за представяне на предложения следват приемането миналата седмица на преразгледаната работна програма на „Хоризонт Европа“ за периода 2023—2025 г.

  Чрез своите схеми за финансиране по програма „Мария Склодовска-Кюри„програмата „Хоризонт Европа“ определя високи стандарти за кариерите на изследователите и продължава да постига дълготрайно въздействие върху европейските системи и организации за научни изследвания и иновации, като засилва сътрудничеството и повишава тяхната привлекателност и видимост в световен мащаб.

  Обща информация

  По линия на действията „Мария Склодовска-Кюри „в рамките на „Хоризонт Европа“ се финансират отлични научни изследвания и иновации и се предоставят на творческите изследователи нови знания и умения чрез обучение и експозиция отвъд границите, областите и социално-икономическите сектори. Действията „Мария Склодовска-Кюри“ са крайъгълен камък на европейското научноизследователско пространство, като насърчават професионалното развитие на изследователите и трансграничното развитие на трансверсални умения.

  Тези действия насърчават възприемането на принципите на Хартата за изследователите и целите на европейската рамка за научноизследователски кариери чрез подобряване на условията за наемане и работа и определяне на стандарти за изследователите. Действията „Мария Склодовска-Кюри“ също така допринасят значително за реформата на системите за оценка на научните изследвания, като насърчават широко определение за високи постижения и разнообразни кариерни пътеки в съответствие с ангажимента на Европейската комисия към процеса, иницииран от Коалицията за авангардна оценка на научните изследвания (CoARA).

  Публикувано на 07/05/2024