Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • ЕК лансира онлайн платформа за Европейското научноизследователско пространство

  Европейската комисия стартира своята нова платформа за европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите – специализирано „обслужване на едно гише“, предоставящо цялостен преглед на текущите политики, дейности и постижения на ERA. Платформата беше представена на 22 януари 2024 г.

  От 2000 г. насам ERA е съвместната амбиция на държавите-членки на ЕС и Европейската комисия (в тясно сътрудничество с държавите, асоциирани към рамковите програми за научноизследователска и иновационна дейност, и заинтересованите страни в научноизследователската и иновационната дейност) за създаване на единен пазар без граници за научни изследвания, иновации и технологии в цяла Европа. Тази цел беше заложена в член 179 от Договора от Лисабон. Платформата  е част от новата рамка за управление на ERA и Пакта за научни изследвания и иновации (R&I) в Европа. Тази платформа ще:

  • предоставя актуална информация за състоянието на изпълнение на политическата програма на ERA и нейните съвместни действия;
  • дава представа за дейностите в целия ЕС, допринасящи за постигане на напредък по ERA;
  • включва всички елементи на механизма за мониторинг на ERA, включително интерактивни графики, показващи напредъка по приоритетите на ERA, както е отчетено в ERA Scoreboard и ERA Dashboard;
  • предлага хранилище на ключови документи и доклади, свързани с ERA, достъпни за обществеността;
  • служи като централно пространство за комуникация между всички участници, заинтересовани от постигането на целите на ERA.

  ЕК заявява, че държавите-членки на ЕС, асоциираните страни и организациите на заинтересованите страни в научноизследователската и иновационната дейност ще могат да допринесат за съдържанието на уебсайта, като по този начин също така ефективно подкрепят системата за мониторинг на ERA чрез споделяне на информация, данни или документи, които са от значение за оценка на състоянието на момента относно различните действия на ERA, както на национално ниво, така и на ниво ЕС.

  Може да разгледате платформата тук.

  Публикувано на 26/01/2024