Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Българска фондация Биоразнообразие организира конкурс за финансиране на студентски дипломни работи

  Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2021 г.

  Чрез конкурса се цели да се финансират студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството.

   Ще бъдат избрани за финансиране разработки, които изследват: въздействието на климатичните промени върху биоразнообразието, включително проучване на настъпващите изменения в биологичното разнообразие и ключови природни местообитания, ролята на защитените територии и Натура 2000 за намаляване на климатичните промени; въздействието на климатичните промени върху екосистемните услуги, природните ресурси и процеси; връзката между климат, опазването на природата, устойчиво развитие и кръгова икономика; въздействието на климатичните промени върху опазването на почвеното биоразнообразие, генетичното биоразнообразие, традиционни сортове и породи; взаимовръзките между опазване на биологичното разнообразие, намаляване на климатичните промени и човешкото здраве; изследване на технологични и основани на природата възможности за адаптация към настъпващите изменения, в следствие от климатичните промени, вкл. зелени иновации, зелена и синя инфраструктура, възстановяване и опазване на ключови местообитания; повишаване на обществената информираност и отговорност към климатичните промени и опазването на околната среда; изследване на връзката от прилагането на политиките за околна среда и климат на национално или международно ниво.

  Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.

  Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лв.

  За да участвате в конкурса, изпратете попълнен формуляра за кандидатстване на имейл gameon@biodiversity.bg.  

   Пълна информация за стипендиите вижте тук.

  Публикувано на 22/01/2021