Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Конкурс за попълване на състава на екипа на проект BG05M2OP001-2.016-0018-C01 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема“