Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Международни проекти с прякото участие на ШУ

       

  CRADLE: Творчески дейности за съдаване на продкрепяща учебна среда за изучаване на езици в образованието по предприемачество/Creating Activity-designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education

  Финансираща програма: Erasmus+, КА2, Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование.

  Партньори: Goethe Institut, Greece (координатор);  Danish Foundation for Entrepreneurship (FFE); Bantani Education, Belgium; Scholengroep Brussel, Belgium; Idiotiko Dimotiko Neue Schule A.E, Greece; International School Uwekind, Bulgaria; Ellinogermaniki Agogi (EA), Greece; National and Kapodistrian University of Athens, Greece;  GO! Basisschool De Iris in Uccle,Belgium.

  Период на изпълнение: 2017-2020

  Бюджет за ШУ: 18 882 EUR

  Сайт на проекта: http://www.cradleproject.eu/

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4668

  Координатор за ШУ:
  • доц. д-р Иванка Камбурова-Миланова
  Участници:
  • доц. ас. д-р Ирина Иванова
  • гл. ас. д-р Елена Колева
          http://shu.bg/sites/default/files/eu.png     
   
   
   
   
                             

  ESFA: Разработване и развитие на модели по физическо възпитание и спорт за студенти с наднормено тегло и специални потребности / Equal sport for all (Development and evaluation of guide-models mass athletics for sports in students whith spetial needs (obese, disabled personse etc.”)

  Финансираща програма: Проектът се реализира по програма „Еразъм +“ на ЕС, Централизирани дейности: Спорт, Партньорства за сътрудничество.

  Водеща организация: Университета в гр. Патра, Гърция

  Партньори: Centro Universitario Sportivo di Padova, Italy, University Sports Center of Palermo, Italy, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti, Pescara, Italy, UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Spain, Health Exercise and Activity Therapy EMA Interventions CIC, HEAT, Birmingham, England, Association “Halcyon”, Nafpaktos Grees, Rijeka Sports Association, Croatia.

  Период за изпълнение: 2017-2019 г.

  Бюджет на проекта: 468 723 EUR

  Финансиране за ШУ: 47 234 EUR

  Сайт на проекта: http://www.equalsports.eu/cms

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4666

  Координатор за ШУ:
  • проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова
  Участници от ШУ:
  • проф. дин Георги Колев – административен мениджмънт;
  • проф. д-р Стефан Христов Базелков;
  • доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова – мениджмънт на качеството;
  • доц. д-р Пламен Стефанов Петков – координатор работен пакет.;
  • доц. д-р Теодора Николаева Симеонова;
  • гл. ас. д-р Чавдар Николаев Стойчев;
  • гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова;
  • ас. Мартин Стефанов Базелков – докторант  на самост. подготовка в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание  и спорт от прафесионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..;
  • преп. Северин Пламенов Акерски
  Докторант:
  • Ергиджан Осман Алиндер – Исмаилова – редовен докторант в в докторска рограма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика;

  http://shu.bg/sites/default/files/eu.png
   
   
   
   
  Football3 For Respect, 579748-EEP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

  Финансираща програма: Проектът се реализира по програма „Еразъм +“ на ЕС, Централизирани дейности: Спорт, Партньорства за сътрудничество.

  Партньори: ШУ е в консорциум с образователни институции и неформални сдружения от Великобритания, Франция, Италия, Чехия, Унгария, Ирландия, Германия: Street football world Ggmbh, Берлин, Германия(координатор); SARI (Ireland); INEX (Czech Republic);           RheinFlanke (Germany); Sport dans la ville (France); FARE (United Kingdom); MSIS (Poland); Albion in the Community (United Kingdom); CAIS (Portgual);  Balon Mundial (Italy); Sport 4 Life UK (United Kingdom); Red Deporte (Spain); Oltalom (Hungary).

  Период за изпълнение: 2017-2018

  Бюджет на проекта: 375 569.00 EUR

  Финансиране за ШУ: 14 200 EUR

  Сайт на проекта: https://www.streetfootballworld.org/project/football3-respect

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4665

   
  Координатор за ШУ:
  • проф. д-р Стефан Базелков
  Участници:
  • проф. д-р Георги Колев
  • проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова
  • ас. Крум Минев – докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…
  • гл. ас. д-р Чавдар Николаев Стойчев
  • доц. д-р Теодора Николаева Симеонова
  • гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева
  45 лет русистике в Шуменском университете към фонд „Русский мир“ 2016/II-073

  Финансираща програма: Фонд „Русский мир“, Русия

  Дейности по проекта:

  1. 24 октомври 2017 г. от 15.30 ч. Научно-образователен семинар на тема: «Проблемы экологии современного общения».
  2. 25 ноември 2017 г. от 10.00 ч. Научно-образователен семинар на тема: «Жаргонизация языка».
  3.  12 декември 2017 г. от 16.00 ч. Научно-образователен семинар на тема: «Страницы русской истории и культуры в Шуменском регионе».
  4. 24 март 2018 г. от 16.00 ч. Поетичен маратон „И мы сохраним тебя, русская речь“ на тема: „В лабиринтах любви“ с участието на преподаватели, студенти, учители, ученици и граждани.
  5.  26–29 април 2018 г. Международен научен симпозиум «ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ», в СОК „Камчия“ с участието на учени от България, Русия, Македония, Украйна, Казахстан, Чехия, Полша, Румъния, Азърбайджан, Япония, Сърбия, Беларус и др.

  По проекта работят преподаватели, докторанти и студенти от Катедрата по руски език

  Период на изпълнение: 2017-2018

  Бюджет на проекта: 2 880 EUR

  Сайт на проекта:: http://shu.bg/nauchni-zvena/rusistika/fond-mir

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4667

   

   
  Ръководител:
  • проф. д-р Елена Стоянова
  Участници:
  • проф. д-р Т. Чалъкова
  • проф. д-р В. Аврамова
  • доц. д-р А. Николова
  • доц. д-р Ст. Калева
  • ст. преп. Хр. Христова
  • д-р Татяна Терзиева
  • д-р Надежда Стойкова
  • преп. Наталия Недялкова
  • ас. Диана Николова – редовен докторант в докторска програма Славянски езици (Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология
  • ас. Илиана Кирилова – задочен докторант в докторска програма Славянски езици (Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология
  • гл. ас. д-р Ирена Костадинова
  • доц. д-р М. Палий
  • доц. д-р Пламен Панайотов
  • проф. д.ф.н. Денка Кръстева
  http://develop.shu.bg/wp-content/uploads/proekti/sfl-logo-2.png           
                   
  VS-SPS-BY-14-001559-3  – Училищата: бъдещи лаборатории/ Schools: Future Labs

  Финансираща програма: Erasmus+, КА2, Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование.

  Партньори: Шуменският университет участва в проекта чрез ДИКПО-Варна в консорциум с партньори от 11 образователни институции от Гърция, Полша и Румъния, включващи: Goethe-Institut Athen, Greesе (координатор), Instituto Cervantes, Athens, Greece, Ministry of Education and Culture of Spain, National and Kapodistrian University of Athens, Greece, Mazowieckie Samorzadowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN), Poland,  Colegiul National “Ion Maiorescu”, Giurgiu, Romania, както и държавни и частни училища с изучаване на немски и испански езици.

  Период за изпълнение: 2015-2017

  Финансиране за ШУ: 28 828 EUR

  Сайт на проекта: http://www.sflabs.eu/

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4664

   
  Координатор за ШУ:
  • доц. д-р Иванка Камбурова
  Участници:
  • доц. д-р Нели Митева
  • гл. ас. д-р  Ирина Иванова
                                   
   
   
   
   
  543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, GEOTHNKСемантични пътища за изграждане на общество, мислещо пространствено /Semantic pathways for building a spatially-thinking society

  Финансираща програма: Проект по хоризонтална програма КА3 (Информационни и комуникационни технологии) на „Програмата за учене през целия живот“ (LLP).

  Партньори: В консорциума са включени 8 институции от Гърция, Люксембург, Румъния, Австрия –  National Technical University of Athens, Greece (кооридантор), International S.A, Luxembourg; Casa Corpului Didactic Cluj, Romania, Bundesministerium fuer Bildung und Frauen, Austria; Ellinogermaniki Agogi, Greece; Association of Geographic Information Laboratories of Europe, Netherlands; Stichting GeoFort, Netherlands.

  Период на изпълнение: 2014-2016

  Финансиране за ШУ: 36 155 EUR

  Сайт на проекта: http://www.geothnk.eu/index.php/bg/#

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7195

  По проекта са проведени 25 семинара, в които взеха участие над 250 студенти и 20 преподаватели и учители от страната. Разработени са над 50 сценария и са представени  повече от 200 обучителни компонента в платформата на проекта (http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/geothink-community-400866 ).

  Издадено е ръководство за потребителите – «Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии», което е представено на страницата на ШУ: Международни проекти с прякото участие на ШУ.

  Период за изпълнение: 2015-2017

  Финансиране за ШУ: 28 828 EUR

  Сайт на проекта: http://www.sflabs.eu/

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4664

   
  Координатор за ШУ:
  • проф. д-р Драгомир Марчев
  Участници:
  • доц. д.п.н. Наталия Павлова
  • доц. д-р Светлана Неделчева
  • доц. д-р Димитър Владев
  • доц. д-р Веселка Радева
  • доц. д-р Ал. Милев
  • гл. ас. д-р Борислав Борисов
  Докторанти:
  • ас. Кр. Харизанов  – редовен докторант в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…
  Граници и гранично пространство. Изследвания на културната антропология в университетското образование /Borders and Bordeline. Researches in Cultural Anthropology in the university education

  Финансираща програма: CEEPUS

  Партньори в консорциума са 18 универеситета от 10 държави: University “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, Albania; University of Vienna, Wien, Austria; University of Graz, Graz, Austria; St. Kliment Ohridski Sofia University, Bulgaria; Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria; University of Zagreb, Zagreb, Croatia; University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic; University of Szeged, Szeged, Hungary; Central European University, Budapest, Hungary; University Sts.Cyril and Methodius, Skopje, North Macedonia, Republic of; Euro-Balkan University, Skopje, North Macedonia, Republic of; University in Cracow,  Kraków, Poland; University of Warsaw, Warszawa, Poland; University of  Bucharest, Romania; University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia; University of Primorska, Koper, Slovenia; Comenius University in Bratislava, Slovakia; Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia.

  Период на партньорство: 2014 -2020

  Сайт: https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/organization-preview/188

   
   
  Контактно лице за ШУ:
  • проф. д.ф.н. Антоанета Алипиева
      
   
   
   
   
   
  IRIS – Иновативни ресурси за учене за равноправното участие в спорта и превенция на расизма, дискриминацията и насилието/ Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents

  Финансираща програма: Проектът се реализира по програма „Еразъм +“ на ЕС, Централизирани дейности: Спорт, Партньорства за сътрудничество.

  Партньори: 6 образователни институции от България, Гърция, Унгария, Финландия и Испания.

  Водещ партньор: Регионален център за професионално обучение и продължаваща квалификация (RCVTLLL), Общината на гр. Патра, Гърция. Партньори: Университет Сантяго де Компостела (USC), Испания, Университетът на Ювяскюля (JYU), Финландия, Елински университет (HOU), Патра, Гърция, ШУ „Еп. Константин Преславски“ (SHU), България, Спортна асоциация „Оталом“ (OSA), Будапеща, Унгария.

  Период за изпълнение: 2015-2016

  Стойност на проекта: 590 990.00 EUR

  Финансиране за ШУ: 83 570 EUR

  Сайт на проекта: http://iris-sport.eu/

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5059

  IRIS новинарски бюлетини:
   
   
   
  Координатор на проекта за ШУ:
  • проф. д.и.н. Георги Колев
  Участници:
  • проф. д.п.н. Надежда Йорданова
  • доц. д-р Пенка Кожухарова
  • доц. д-р Теодора Симеонова
  • гл. ас. д-р  Чавдар Стойчев
  • гл. ас. д-р Пламен Петков
  • гл. ас. инж. Тасин Тасинов редовен докторант в докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професионалрно направление 1.3. Педагогика на обучението по…
  • Валерия Иванова – редовен докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика

  112 студенти от Педагогически факултет в специалности: Педагогика на обучението по физическо възпитание; Педагогика; Управление на образованието.

                           

   

   

   

   

   

   

  PATHWAY–  Път към обучение чрез проучване: PATHWAY The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, Проект по 7 РП на ЕС програма

  Финансираща програма: Седма рамкова програма, FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY- FP7-SiS-2010-2.2.1.1 подпрограма SP4 – Capacities

  Партньори: В проекта ШУ участва в консорциум с 29 образователни институции от 16 страни. Universitaet Bayreuth, Germany (координатор); Centre of Information technologies and Leaning Environments, Russia; Pedagogical Institute – Ministry Of Education And Religious Affairs, Greece; Bundesministerium Fuer Bildung, Austria; The Chancellor Masters And Scholars Of The University Of Cambridge, United Kingdom; Universitat De Barcelona, Spain; Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva Aegreece       Partner; Futurelab Education, United Kingdom; Fondazione Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia Leonardo Da Vinc, Iitaly; Institute Of Accelerating Systems And Applications, Greece; European Organization For Nuclear Research, Switzerland; Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis, Greece; Eun Partnership Aisbl, Belgium; Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V., Germany; Dublin City University, Ireland; Helsingin Yliopisto, Finland; Institouto Ekpedeftikis Politikis, Greece; Aspete Higher School Of Pedagogic & Technological Education, Greece; Humboldt-Universitaet Zu Berlin, Germany; Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg, Germany;Casa Corpului Didactic Cluj, Romania; European Physical Society Association, France; State Autonomous Educational Institution Of Higher Professional Education Of Moscow Institute Of Open Education, Russia; Shodor Education Foundation Inc Corunited States; The University Of Sheffield, United Kingdom; Uc Limburg, Belgium; Padagogische Hochschule Ludwigsburg, Germany; National Foundation For Educational Research In England And Wales Lbg, United Kingdom; Moscow State Pedagogical University, Russia.

  Ръководител на проекта: F. Bogner

  Период на изпълнение: 2011-2014

  Финансиране за ШУ: 56 051 EUR

  Сайт на проекта: http://pathway.ea.gr/

  Издадено е ръководство за потребителите

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5530

  Ръководител от българска страна:
  • проф. д-р Драгомир Марчев
  Контактно лице:
  • гл. ас. д-р Борислав Борисов

  Участници от ШУ: 7 преподаватели, 1 докторант

  Участници:
  • Проф. д.ф.н. Диана Кюркчиева
  • доц. д.п.н Наталия Павлова
  • гл. ас. д-р Веселка Радева
  • ас. Наталия Тончева Момчева
  • доц. д-р Светлана Неделчева
  • ас. Кр. Харизанов – редовен докторант в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

   

                                 

   

   

   

   

  2012-1-DE2-GRU06-11356 5  Кутия на паметта – градина от спомени/ Memory BoxesA Garden of Reminiscence” /

  Финансираща програма: Проект по секторна програма „Грюндвиг“ на „Програмата за учене през целия живот“ (LLP).  Партньорства за познание.

  Партньори: ШУ е в консорциум с 5 институции: Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany – координатор; Kainun institutti – Kvensk institutt, Norway; Deinde sp. z o.o., Lublin, Poland; Ingrian Cultural Association – Inkerin kulttuuriseura, Finland; Edainiu rajono besimokanciuju suaugusiuju iniciatyva “Tezauras”, Kedainiai, Lithuania.

  Период на изпълнение: 2012-2014 г.

  Финансиране за ШУ: 14 000 евро

  Допълнителна информация: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5534

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5534

  Сайт на проекта: https://memoryboxes.jimdo.com/

   

  Контактно лице за ШУ:
  • доц. д-р Румяна Тодорова
  Участници:
  • проф. д.ф.н. Ивелина Савова
  • проф. д-р Росица Ангелова
  • доц. д-р Венета Янкова
  • доц. д-р Младен Енчев
  • доц. д-р Стефка Калева
  • доц. д-р Антоанета Димитрова
  • гл. ас. д-р Константин Константинов
  • гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева
  • гл. ас. д-р Живка Илиева
  • гл. ас. д-р Нели Митева
  • гл. ас. д-р Ирина Иванова
  • гл. ас. Милко Иванов – докторант по научна специалност Теория на възпитанието и дидакитка от професионално напралвение 1.2. Педагогика)
  • ст. преп. Снежана Обейд

  http://develop.shu.bg/wp-content/uploads/proekti1/Coach4U-logo_0.jpg   

   

   

   

   

  LD-skills: Развитие на умения за дидактическо проектиране за подобряване ключовите компетенции на учениците/ Development of learning design skills for enhancing students’ key competencies“ е проект по програма Учене през целия живот (LLP) (2011-2013)

  Проектът се разработва от Консорциум, който включва 6 институции от България, Гърция, Белгия, Германия, Австрия и Турция (2008-2010) и е наследник на проектите COSMOS (2006-2008) и Learning@CERN.

  По проекта е осъществено обучение на учители, как да променят настоящите си преподавателски практики като се вземат предвид стратегии за проблемно-базирано обучение и обучение чрез проучване. В повече от 20 семинара са взели участие над 220 учители от страната.

  LD-skills website

  Ръководство за разработване на високотехнологични образователни сценарии

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5689

   

  Ръководител от българска страна:
  • проф. д-р Драгомир Марчев
  Участници:
  • Наталия Христова Павлова

                            

  Coach4U: Коучинг умения в обучението на възрастни/  Coaching Skills for Adult Education, 540273-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

  Финансираща програма: Проект по секторна програма „Грюндвиг“ на „Програмата за учене през целия живот“ (LLP).

  Партньори: ШУ е в консорциум с 5 институции от Великобритания, Испания, Полша. Водещ партньор: Wandsworth – градски съвет на Лондон (WBC), Великобритания. Партньори: Университет за хуматнитарни науки и икономика (ASHE), Лодз, Полша, ШУ „Еп. Константин Преславски“, България, Университет на третата възраст, Кристианщад, Швеция,  Център за продължаващо образование (ILC), Колоси, Кипър, Асоциация за услуги в областта на бизнеса и предприемачеството (ADESEMA), Мадрид, Испания

  Водещ партньор: Wandsworth Council, London, UK.

  Период на изпълнение на проекта: 2013-2015 

  Финансиране за ШУ: 17 634,05 EUR

  Сайт на проекта: http://www.coach4u-project.eu/bg

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5529

   

  Координатор за ШУ:
  • доц. д-р Румяна Тодорова
  Участници:
  • Проф. д-р Иван Иванов,
  • доц. д-р Виолета Атанасова
  • доц. д-р Светлозар Вацов
  • доц. д-р Пенка Кожухарова
  • доц. д-р Наталия Витанова
  • гл. ас. д-р Ирина Иванова
  • гл. ас. Милко Иванов докторант в професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика
  • гл. ас. д-р Лилия Лозанова, ас. Наташа Колева – докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика,
  • преп. Бисерка Петрова
  • доц. д-р Дориета Чакърова

                         

   

   

   

  COSMOS: Създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки, eContentplus/ An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning.

  Финансираща програма: Европейска комисия – Седма рамкова програма в рамките на програмата eContentplus

  Партньори: Партньорите в проекта са 15 институции от 9 страни: Гърция, Великобритания, Швеция, България, Германия, Франция, Австрия и Финландия: Ellinogermaniki Agogi, International Environment and Quality Services S.A., Liverpool John Moores University,Vaxjo University,Foundation of Research and Technology,Shumen University,BG Schwechat,University of Jyvaskyla; HEUREKA, National Technical University of Athens,University of Bayreuth, European Physical Society, Education Highway, Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur,City of Helsinki, Education Department

  Ръководство за разработване на високотехнологични образователни сценарии

  Период на изпълнение: 2007-2009 г.

  Финансиране за ШУ: 200 0000 лева

  Сайт: http://www.ea.gr/ep/cosmos/

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/782

   

   

  Координатор за ШУ:
  • доц. д-р Румяна Тодорова
  Участници:
  • Проф. д-р Иван Иванов,
  • доц. д-р Виолета Атанасова
  • доц. д-р Светлозар Вацов
  • доц. д-р Пенка Кожухарова
  • доц. д-р Наталия Витанова
  • гл. ас. д-р Ирина Иванова
  • гл. ас. Милко Иванов докторант в професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика
  • гл. ас. д-р Лилия Лозанова, ас. Наташа Колева – докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика,
  • преп. Бисерка Петрова
  • доц. д-р Дориета Чакърова
    Проект „EMIL“ по линия на програмата SOCRATES – подпрограма COMMENIUS 2.1. „Европейска модулна програма за интеркултурно обучение на начални учители“

  Програма за езикови асистенти по програма КОМЕНСКИ

  Сайт: http://www.emil.ikk.lmu.de/

  Европейска мрежа – немски език като чужд: https://www.daf-netzwerk.org/

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/organization-preview/188

   

   

   

  Координатор за ШУ:
  •  проф. д.ф.н. Ана Димова
   

  OPTIMALE – Оптимизиране на обучението на професионални преводачи в многоезична ЕвропаOptimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe) Project №177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA е проект, който обединява усилията на 65 партньорски организации от 28 страни по подготовката на специалисти-преводачи на (писмен превод). От българска страна в него участват Пловдивският университет „П. Хилендарски“ и Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ – 40 студенти и преподаватели. Сред бенефициентите на проекта са студентите от магистърска програма Лингвистика и превод на Шуменския университет.

  В резултат от дейностите по проекта е закупен софтуерен продукт TRADOS, разработени са два учебни курса: „Професията преводач“ и „Компютърен превод“, които са включени в учебния план на магистърска програма „Лингвистика и превод”. 

  Период на изпълнение: 2010-2012 г.

  НАЦИД: https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5531

   

   

   

   

  Координатор за ШУ:
  • доц. д-р Румяна Балинова Тодорова
  Участници:
  • гл. ас. д-р Светлана Йорданова Неделчева