Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Европейска модулна програма за интеркултурно обучение на начални учители – „EMIL“


  Наименование на проекта Европейска модулна програма за интеркултурно обучение на начални учители – „EMIL“
  Наименование на проекта английски език EMIL – European Modular Programme for Intercultural Learning, training and advanced training
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия,  Генерална дирекция Образование и култура, Европейски съюз

   

  Института по Интеркултурна комуникация на Университета “Лудвиг Максимилиан” Мюнхен

   

  Финансираща програма

   

  Програма СОКРАТ – дейност КОМЕНСКИ 2.1.
  Консорциум

   

  Институт по Интеркултурна комуникация на Университета “Лудвиг Максимилиан” Мюнхен (ФР Германия)

   

  Факултет по философия и педагогика на Университета “Аристотел” Солун

  (Гърция)

   

  Факултет по основна училищна педагогика на Университета “Аристотел” Флорина (Гърция)

   

  Център за европейски изследвания, Университет на Западна Англия, Бристол (Великобритания)

   

  Педагогически факултет, Университет на Западна Англия, Бристол

  (Великобритания)

   

  Факултет за хуманитарни науки на Шуменския университет “Еп. Константин Преславски” (България)

   

  Философски факултет на Софийския университет “Св. Климент Охриндски”

  (България)

   

  Факултет по комуникативни науки на Университета в Анкара (Турция)

   

  Педагогически факултет на Университета в Анкара (Турция)

   

  Период на изпълнение

   

   

  01.11.2004 – 30.09.2006

  Цели на проекта  В основата на проекта EMIL е залегнала следната идея: партньори от Германия, Гърция, България, Великобритания и Турция да разработят съвместно и да внедрят в различни европейски страни Европейска модулна програма за включване на интеркултурната компетентност в обучението и квалификацията на учители в началния курс. По този начин се запълва празнота в образователната система на страните участнички в проекта: в нито една от тях интеркултурната компетентност не е съставна част от обучението и квалификацията на учители.

  Основните цели на проекта са:

  … да се включи дългосрочно интеркултурната компетентност като основна компетентност на бъдещите учители в началната училищна степен (както и в учебните планове);

  … да се създаде у бъдещите и практикуващите начални учители умение и усет за общуване с други култури;

  … да се създаде у бъдещите и практикуващите начални учители умение и усет за общуване с малцинства, което да допринесе за възпитание в демократичност и толерантност;

  … да се внесат в обучението и квалификацията на учители европейски измерения и се създаде нов профил на учителя;

  … да се поставят основите на европейска мрежа в това направление – като се започне най-напред от страните участничнички в проекта;

  … да се стимулира привличането на Турция към Европа, което да се осъществи както чрез темата на проекта, така и чрез равноправното участие на Турция в съвместната работа.

   

  Основни дейности Фази на проекта

  Проектът обхваща общо три фази (срв. Работния план):

   

  І) съвместкна разработка на Европейска модулна програма за включване на интеркултурната компетентност в обучението и квалификацията на учители в начална училищна степен (= теоретично ниво)

   

  ІІ) два пробни курса с преподаватели от участващите институции и евалуация на резултатите във всяка от страните участнички, един пробен курс със студенти по педагогика от участващите институции в Мюнхен и евалуация на резултатите (= практическо ниво) 

   

  ІІІ) публикуване на резултатите от проекста под формата на наръчник за интеркултурно учене при обучението и квалификацията на учители и указания за работа в основното училище. Указанията ще бъдат преведени на езиците на всички страни участнички.

   

  Проектът се финансира за срок от две години (01.11.2004 – 30.09.2006). Включването на проекта в базата данни на програмата Коменски ще направи резултатите достъпни за всички европейски страни.

   

  Резултати Европейска модулна програма за включване на интеркултурната компетентност в обучението и квалификацията на учители в начална училищна степен.

   

  Наръчник за интеркултурно образование при обучението и квалификацията на учители

   

  Ръководител за ШУ проф. д.ф.н. Ана Димова
  Сайт на проекта http://www.emil.ikk.lmu.de/
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5059