Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Граници и гранично пространство. Изследвания на културната антропология в университетското образование – CIII-RO-0014-09-1314

  Наименование на проекта Граници и гранично пространство. Изследвания на културната антропология в университетското образование

   

  Наименование на проекта английски език Borders and Bordeline. Researches in Cultural Anthropology in the university education
  Идентификационен номер CIII-RO-0014-09-1314
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия
  Финансираща програма

   

  CEEPUS –  Централноевропейската програма за обмен на университетски изследвания
  Консорциум

   

  Партньори в консорциума са 18 универеситета от 10 държави: University „Luigj Gurakuqi“, Shkodër, Albania; University of Vienna, Wien, Austria; University of Graz, Graz, Austria; St. Kliment Ohridski Sofia University, Bulgaria; Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria; University of Zagreb, Zagreb, Croatia; University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic; University of Szeged, Szeged, Hungary; Central European University, Budapest, Hungary; University Sts.Cyril and Methodius, Skopje, North Macedonia, Republic of; Euro-Balkan University, Skopje, North Macedonia, Republic of; University in Cracow,  Kraków, Poland; University of Warsaw, Warszawa, Poland; University of  Bucharest, Romania; University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia; University of Primorska, Koper, Slovenia; Comenius University in Bratislava, Slovakia; Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia

             

  Период на изпълнение 2014 – 2020
  Цели на проекта  Проектът е насочен към проучване на „многообразието“ на цивилизациите, които са се докоснали до влиянието на различна култура и религии.  Планирано е реализирането на емпирични и теоретични изследвания на национализма, самоопределението, етническите конфликти, ксенофобията, защитата на малцинствата и свързаната с това тема на глобализация.

   

  Основни дейности Общия фокус е насочен към реализиране на  антропологични, етнологични и социологически (междукултурни) проучвания за това как либералните норми и модели на поведение, съчетани с етнокултурното разнообразие могат да бъдат адаптирани в Централна и Източна Европа и други части на света

   

  Резултати Една от най-важните теми е свързана със спецификата на културата в пограничните територии. Интерес представлява както постоянството на някои културни явления, така и изчезването на други. 

   

  Граничните земи стават привлекателни за изследователите не само заради богатството на явления, които се случват там, но също и поради появата на такива явления, които хвърлят интересна светлина върху механизмите на формиране на културата като цяло.

   

  Друга интересна тема на проучванията е народната култура в граничните територии, които свързват две или повече етнически общности и проблеми на етническата, местната или регионалната идентификация.

   

  Семинарите предлагат добра възможност за включване на студентите в научни изследвания. В тях участниците могат да работят под ръководството на професори и учени, които идват от различни държави. След подготовка у дома учениците и преподавателите могат да обсъдят адекватните методи и техники за теренни изследвания.

   

  Ръководител за ШУ проф. д.ф.н. Антоанета Алипиева
  Сайт на проекта https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5081