Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Коучинг умения в обучението на възрастни – Coach4U – 540273-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

  Наименование на проекта Коучинг умения в обучението на възрастни

   

  Наименование на проекта английски език Coaching Skills for Adult Education,  Coach4U
  Идентификационен номер Coach4U – 540273-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия, Програма за учене през целия живот
  Финансираща програма

   

  Програма за учене през целия живот, секторна програма „Грюндвик“
  Консорциум

   

  ШУ е в консорциум с 5 институции от Великобритания, Испания, Полша: Wandsworth – градски съвет на Лондон (WBC), Великобритания (координатор); Университет за хуматнитарни науки и икономика (ASHE), Лодз, Полша,

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България;

  Университет на третата възраст, Кристианщад, Швеция;

  Център за продължаващо образование (ILC), Колоси, Кипър;

  Асоциация за услуги в областта на бизнеса и предприемачеството (ADESEMA), Мадрид, Испания.

   

  Период на изпълнение 02.01.2013 – 31.12.2015
  Цели на проекта  Целта на проекта е да се обърне внимание на обучителите на възрастни за ползата от прилагането на умения за коучинг в обучението им. Ако коучингът е част от образователната култура на възрастните, то той може да допринесе за цялостното развитие на всички учащи и да ги мотивира да развият максимално способностите си.

   

  Проектът е насочен към подобряване качеството на обучение и разширяване сътрудничеството  между организациите, осъществяващи обучение на възрастни в цяла Европа. Той се  реализира на основата на сътрудничеството между организации, провеждащи обучение на възрастни от 6 страни – Швеция, Полша, България, Кипър, Испания и Великобритания. Предвижда се изследване с цел да се открият най-ефективните практики в коучинга. Тези практики ще бъдат адаптирани в обучението на възрастни с оглед на техните нужди. Предвижда се анализ на потребностите  и опита на всички страни–партньори, систематизиране на добри практики с цел подтотвяне  на обучения и обучителни средства, провеждането на пилотни курсове, сравняване на резултатите и достигането на широк спектър от крайни потребители на проекта. Структурата на управление на проекта предвижда постоянна комуникация между партньорите и висок стандарт на обмяна на информация и сътрудничество.

   

   

  Основни дейности Една от специфичните цели на програмата Грюндтвиг е да се дадат на възрастните нови възможности за придобиване на знания и компетентности. Проектът ще помогне на професионалистите, работещи в областта на обучението на възрастни, да се справят с по-широк спектър от предизвикателства, като им даде умения, чрез които да помагат на възрастните учащи в развиването на собствения им потенциал и достигането на по-висок етап в тяхното израстване.

   

  Резултати Резултатите от проекта предвиждат:

  – Ефективно сътрудничество и обсъждане на добрите практики при обучението на възрастни в партньорските организации и на Европейско ниво. Предвижда се изследване с цел да се открият най-ефективните практики в коучинга. Тези практики ще бъдат адаптирани в обучението на възрастни с оглед на техните нужди. Целта е да се демонстрира, че коучингът е едно ценно умение за обучителите, което да се популяризира сред по-широк кръг от ползватели. След придобиването на основни коучинг умения, обучителите ще могат да съдействат на учащите да намират свои собствени решения.

  – Задълбочено разглеждане на специфични коучинг умения и тяхното приложение в контекста на обучението на възрастни. Проектът цели развиването на иновативни практики при обучението на възрастни и техния трансфер между странитеучастници, тъй като коучингът е иновативна практика с нарастваща популярност. Проектът ще даде възможност на партньорите да обменят опит и добри практики в съответствие със стандартите за качество. В резултат на сътрудничеството ще се осъществи нов подход за използването и популяризирането на коучинга при обучението на вързастни, който ще бъде тестван и промотиран на европейско ниво. Иновативните учебни програми и методи ще бъдат разпространени сред организации, участващи в обучението на възрастни в Европа посредством Грюндтвиг семинар.

  – Задълбочено и многоизмерно разглеждане на стратегиите за личностно осъществяване. Коучингът е мощно средство за опознаване на собствените си сили и възможности и способности да използват своите неподозирани ресурси максимално при изработване на свой собствен план за действие. Този проект ще бъде от полза за всички организации, включени в консорциума, както и за по-широката мрежа от ползватели и бенефициенти.

   

  Финансиране За проекта:

  За ШУ: 76 6217 лева

  Ръководител за ШУ доц. д-р Румяна Тодорова

  гл. ас. д-р Ирина Иванова – координатор

  Изследователи проф. д-р Иван Иванов

  доц. д-р Пенка Кожухарова

  доц. д-р Дориета Чакърова

  доц. д-р Светлозар Вацов

  доц. д-р Виолета Атанасова

  доц. д-р Наталия Витанова

  гл. ас. Милко Иванов докторант в професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика

  гл. ас. д-р Лилия Лозанова

  ас. Наташа Колева – докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика,

  преп. Бисерка Петрова

  Сайт на проекта http://www.coach4u-project.eu/bg
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5529