Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Оптимизиране на обучението на професионални преводачи в многоезична Европа – OPTIMALE – 177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA

  Наименование на проекта Оптимизиране на обучението на професионални преводачи в многоезична Европа
  Наименование на проекта английски език Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe,  OPTIMALE
  Идентификационен номер OPTIMALE – 177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия
  Финансираща програма

   

  Програма за учене през целия живот, секторна програма „Еразъм“, Академични мрежи
  Консорциум

   

  Проектът обединява усилията на 65 партньорски организации от 28 страни по подготовката на специалисти-преводачи на (писмен превод).

  От българска страна в него участват Пловдивският университет „П. Хилендарски“ и Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ – 40 студенти и преподаватели. Сред бенефициентите на проекта са студентите от магистърска програма Лингвистика и превод на Шуменския университет.

   

  Период на изпълнение

   

  01.10.2010-31.03.2012
  Цели на проекта  Проектът OPTIMALE има за цел да подобри видимостта и уместността на обучението на преводачи в Европа.
  Основни дейности Основните дейности на съдадената университетска мрежа са свързани с:

  – Продължаване, разширяване и актуализиране на картографирането на обучението за преводачи в Европа;

  – Наблюдение върху пазарните и професионалните изисквания и стандарти, свързани с обучението на преводачи;

  – Укрепване на икономическата и социалната значимост на текущите или бъдещите програми за обучение на преводачи чрез идентифициране, описване и разпространение на най-добрите практики в редица ключови области за обучени;

  – Повишаване на качеството на обучението на преподавателите – преводачи, идентифициране на ключови ресурси за обучение, създаване на платформа от ресурси и организиране на семинари по прилагане на добри практика;

  – Осигуряване на  подкрепа за факултети и катедри по превод чрез организиране на семинари за унивреситетски преподаватели.

   

  Резултати В резултат от дейностите по проекта е закупен софтуерен продукт TRADOS, разработени са два учебни курса: „Професията преводач“ и „Компютърен превод“, които са включени в учебния план на магистърска програма „Лингвистика и превод”.

   

  Финансиране За проекта: 1.041.580,00 EUR
  Ръководител за ШУ доц. д-р Румяна Балинова Тодорова
  Изследователи гл. ас. д-р Светлана Йорданова Неделчева
  Сайт на проекта www.translator-training.eu/map
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5531