Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Разработване и развитие на модели по физическо възпитание и спорт за работа със студенти с наднормено тегло и специални потребност – ESFA – 579917-EEP-1-2016-2-ЕL-SPO-SCP

     
  Наименование на проекта Разработване и развитие на модели по физическо възпитание и спорт за работа със студенти със специални потребност (с наднормено тегло и специални потребност)
  Наименование на проекта английски език Equal sport for all. Development and evaluation of guide-models mass athletics for sports in students whith spetial needs (obese, disabled personse etc.)
  Идентификационен номер ESFA – 579917-EEP-1-2016-2-ЕL-SPO-SCP
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия
  Финансираща програма

   

  Програма „Еразъм +“ на ЕС, Централизирани дейности: Спорт, Партньорства за сътрудничество.
  Консорциум

   

  Партньори по проекта са  8 образователни институции от 5 държави:

  Университет на Патра, Гърция (координатор);

  ШУ „Еп. Константин Преславски, България;

  Университет на Падуа, Университетски спортен център, Италия;

  Университет на Палермо, Италия;

  Университет “G. d’Annunzio”, Пескария, Италия;

  Католически унивреситет, Мурсия, Испания;

  Спортна асоциация за хора със специални нужди, Риека, Хърватия; 

  Асоциация „Халсион“, гр. Патра, Гърция.

   

  Период на изпълнение 02.01.2017-27.12.2019
  Цели на проекта  Основна цел: Насърчаване на социалното включване и предоставяне на равни възможности за спорт

  Настоящият проект реализира горепосочената цел, като се фокусира върху следните четири специфични цели:

  1. Създаване на европейска мрежа между университетите в областта на научните изследвания, както и създаване на мрежа между националните спортни федерации, организациите, спортните клубове, както и Европейската асоциация по лека атлетика за разработване на насоки при подготовката на младите спортисти.

  2. Разработване, внедряване, оценка и разпространение на програма за интервенция, която комбинира практически обучения с последваща онлайн програма за обучение. Програмата ще се прилага в спортните занимания със студенти със затлъстяване или със специални потребности в различните европейски лекоатлетически клубове.

  3. Осигуряване на обстоен преглед на съществуващите насоки и изследвания по отношение на студентите със специални потребности, който ще бъде достъпен като документ с отворен достъп чрез уебсайта на проекта.

  4. Разпространение на резултатите от проекта чрез различни информационни канали, за да се информират местните, регионалните, националните и европейските власти по въпроса за осигуряването на равен достъп до масовия спорт.

   

  Основни дейности Дейностите по проекта се реализират чрез три фази: (1) Подготовка; (2) Внедряване; (3) Оценка и разпространение.

   

  Резултати По време на Фаза 1 е разработена и тествана методика за интервенция, която се се основава на съвременното познание и опит в областта на масовия спорт. Методиката включва теоретични компоненти, анализ от емпирични проучвания и добри практики. Освен това, по време на тази фаза е създаден уеб сайт, съдържащ цялата информация за проекта. Формирана е мрежа за приложение на методиката.

   

  По време на Фаза 2 методологията е тествана сред приблизително 140 студенти (по 20 от страна, 10 души с нарушения и 10 души с наднормено тегло), между 18-40 години, без значение от: пол, религия, произход, икономически или социален статус. Три пъти през период от шест месеца, студенти и хора от общността, са  включвани в адаптирани спортни дейности.

  Всеки партньор осъществи дейности в шест спорта с по една група от приблизително 20 участника.

   

  И накрая, по време на Фаза 3 е оценена ефективността на приложената методика. Студенти от всички университети-партньори са включени в програмата: студенти с наднормено тегло и затлъстяване (интервенция), студенти със специални потребности (интервенция) и студенти с тегло в норма (контролна група). Оценката на резултатите от проекта е широко оповестена.

   

  Финансиране За проекта: 468 723 EUR

  За ШУ: 47 234 EUR

  Ръководител за ШУ проф. д.и.н. Георги Колев

   

  Изследователи проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – координатор

  доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова – мениджмънт на качеството

  доц. д-р Пламен Стефанов Петков – координатор работен пакет

  проф. д-р Стефан Христов Базелков

  доц. д-р Теодора Николаева Симеонова

  гл. ас. д-р Чавдар Николаев Стойчев

  гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова

  ас. Мартин Стефанов Базелков – докторант  на самост. подготовка в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание  и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..

  преп. Северин Пламенов Акерски –  докторант  в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание  и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..

  Ергиджан Осман Алиндер – Исмаилова – редовен докторант в докторска рограма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика;

  Сайт на проекта http://www.equalsports.eu/

   

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4666