Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Развитие на умения за дидактическо проектиране за подобряване ключовите компетенции на учениците – LD-skills – 510276-LLP-2010-1-GR-COMENIUS-CMP-LD

  Наименование на проекта Развитие на умения за дидактическо проектиране за подобряване ключовите компетенции на учениците
  Наименование на проекта английски език LD-skills – Development of learning design skills for enhancing students’ key competencies
  Идентификационен номер 510276-LLP-2010-1-GR-COMENIUS-CMP-LD
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия, Европейски съюз
  Финансираща програма

   

  „Програма за учене през целия живот“, секторна програма „Коменски“
  Консорциум

   

  Проектът се разработва от консорциум, който включва 6 институции от България, Гърция, Белгия, Германия, Австрия и Турция (2008-2010) и е наследник на проектите COSMOS (2006-2008) и Learning@CERN.

   

  Ellinogermaniki Agogi School – Greece

  University of Vienna – Austria

  Humboldt-University of Berlin – Germany

  Dokuz Eylul University Buca Faculty of Education – Turkey

  MENON Network EEIG – Belgium

   

   

  Период на изпълнение 03.01.2011-31.12.2013
  Цели на проекта  Целта на проекта е да има положително въздействие върху развитието на уменията на учениците  за решаване на проблеми чрез насърчаване на използването на проблемно-базиран подход и подход на обучение чрез проучване. Това се постига чрез разработена рамка за обучение на учители за това, как да създават планове не само чрез предоставяне на примерни решения на проблемите, които възникват в ежедневната практика, но  и за ефективно планиране на уроците във връзка с образователни принципи, които могат да подобрят уменията за решаване на проблеми на учащите се.

   

  Основни дейности  Следват се препоръките в доклада на Rocard относно образованието по природни науки в Европа чрез използването на подходите за проблемно-базирано обучение и обучение чрез проучване, в които то се определя като важно, тъй като способства за повишаване на интереса и мотивацията  на учениците.
  Резултати По проекта е осъществено обучение на учители, как да променят настоящите си преподавателски практики като се вземат предвид стратегии за проблемно-базирано обучение и обучение чрез проучване. В повече от 20 семинара са взели участие над 220 учители от страната.

  Развитие на умения за дидактическо проектиране – LD-skills

   

   

  Финансиране За ШУ: 31 885,9 лв.
  Ръководител за ШУ проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев
  Изследователи проф. д.ф.н. Диана Петрова Кюркчиева

  доц. д-р Наталия Христова Павлова (Тончева)          

  доц. д-р Борислав Станишев Борисов

  доц. д-р Веселка Сидерова Радева

   

  Сайт на проекта LD-skills website: https://www.ea.gr/ep/ld-skills/
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5689