Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки – COSMOS – eContentplus – 2006 – 410025

    
  Наименование на проекта КОСМОС: Създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки
  Наименование на проекта английски език COSMOS: An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning
  Идентификационен номер COSMOS – eContentplus – 2006 – 410025
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия
  Финансираща програма

   

  Европейска комисия – Седма рамкова програма в рамките на програмата eContentplus, CSA-SA – Support actions

   

  Консорциум

   

  Партньорите в проекта са 15 институции от 9 страни: Гърция, Великобритания, Швеция, България, Германия, Франция, Австрия и Финландия:

  Ellinogermaniki Agogi – Coordinator

  International Environment and Quality Services S.A;

  Liverpool John Moores University;

  Vaxjo University;

  Foundation of Research and Technology;

  Konstantin Preslavsky University of Shumen;

  BG Schwechat;

  University of Jyvaskyla; HEUREKA;

  National Technical University of Athens;

  University of Bayreuth;

  European Physical Society;

  Education Highway;

  Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur;

  City of Helsinki, Education Department.

   

  Период на изпълнение 01.10.200 7- 30.09.2009
  Цели на проекта  Основната цел на проекта КОСМОС е да се подобри образователният процес чрез атрактивно обучение на ученици и студенти като се разшири базата от използваните ресурси за процесите на преподаване и учене както в училищата, така и в университетите. Крайният резултат е създаване на “експериментална лаборатория” за ученици, студенти и преподаватели на базата на най-новите достижения на интероперативните архитектури и метадейтните стандарти, както и върху най-новите технологии в образователния процес.

   

  Специфичните цели на проекта са следните:

  • Разгръщане на Web-база от образователни ресурси, използвайки многоезикови речници, които подпомагат крайните потребители в търсенето, достъпа и използването на научни и образователни ресурси. Това се постига с унифициране на наличните образователни средства и on-line материали за преподаване на природни науки;

  • Разработване на методология за оформяне (дизайн), изразяване и представяне на образователни практики по общодостъпен и разбираем начин;

  • Интегриране на пълна система от средства, поддържаща всички стадии на веригата: създаване, публикуване, откриване, овладяване, достъп и използване на образователно съдържание по природни науки;

  • Създаване и верификация на серия на новаторски образователни сценарии, използващи цифрови ресурси;

  • Разработване на методология за определяне на ефекта от предложения подход относно ефективността на процеса на обучение;

  • Принос към развитие на нова генерация граждани, които имат научни познания и поради това са по-добре подготвени за работа в свят, който се влияе все повече от науката и технологиите.

   

  Основни дейности Обучение по природни науки чрез проучване, проблемно-базирано обучение, ключови компетентности, обучение на учители
  Резултати Финалният резултат от проекта КОСМОС е създаването на COSMOS Tool-Box и COSMOS infrastructure (пътна карта) за внедряването на паневропейски образователни услуги. Създаденият Web Portal осигурява достъп до базата от образователни ресурси, а инфраструктурата на КО СМО С дава възможност за търсене на материали по ключови думи на различни езици, съобразени със съответните образователни стандарти на различните национални учебни програми.

   

   

  Ръководство за разработване на високотехнологични образователни сценарии

   

   

  Финансиране За ШУ: 20 000 лева
  Ръководител за ШУ доц. д-р Драгомир Вълчев Марчев
  Изследователи проф. д.ф.н. Диана Петрова Кюркчиева                     

  гл. ас. д-р Веселка Сидерова Радева

  гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов         

  гл. ас. д-р Светлана Йорданова Неделчева

   

  Сайт на проекта http://www.ea.gr/ep/cosmos/
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/782