Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Семантични пътища за изграждане на пространствено-мислещо общество – GEOTHNK -543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP

  Наименование на проекта Семантични пътища за изграждане на пространствено-мислещо общество
  Наименование на проекта английски език Semantic pathways for building a spatially-thinking society
  Идентификационен номер 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP- GEOTHNK
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия
  Финансираща програма

   

  Програмата за учене през целия живот (LLP)

   

  КА 3 (Информационни и комуникационни технологии)

   

  Консорциум

   

   

  National Technical University of Athens, Greece (кооридантор), International S.A, Luxembourg; Casa Corpului Didactic Cluj, Romania, Bundesministerium fuer Bildung und Frauen, Austria; Ellinogermaniki Agogi, Greece; Association of Geographic Information Laboratories of Europe, Netherlands; Stichting GeoFort, Netherlands.

   

  Период на изпълнение 05.12.2013 – 01.01.2016
  Цели на проекта  GEOTHNK свързва множество различни организации с изявени качества и уникален опит в своята област, които са решили да обединят своите действия в общи Европейски усилия, с цел да се предложи научно-обоснована, технологично устойчива и организационно „разчупена“ рамка, която да отговори на предизвикателството за разработване на нови модели на обучение във всички сектори на традиционното обучение и неформалните способи на обучение с цел ефективно използване на отворените образователни практики и ресурси.

   

  Основни дейности Разработване на педагогическа рамка, която ще въведе основните стратегии за развитието на иновативен обучителен подход, насочен към ефективно пространствено мислене.

   

  Проектиране на обучителни GEOTHNK подходи, базирани на предложената рамка, която ще се фокусира върху организацията на един основен набор от компоненти на учебния процес (концепцти, инструменти за представяне, мисловни процеси и учебни дейности) в съответствие със специфичните нужди и характеристики на всяка целева група.

   

  Разработване на отворена, съвместна образователна среда, базирана на платформата на GEOTHNK, която ще даде възможност:

  а. за достъп до различни тематични ресурси и учебни пътища;

  b. за създаване на нови учебни пътища;

  c. за семантично свързване на изучаваните компоненти и съответната информация за обогатяване на учебните пътища;

  d. за формиране на богата семантична мрежа с цел осигуряване на динамична структура, подпомагаща визуализиране на знанията и тяхното използване.

   

  Пилотно прилагане на подходите и инструментите на проекта в потребителските общности. Разработване на систематичен подход за оценяване и валидиране на предложените дейности с цел да се идентифицира тяхното въздействие и анализиране на тези подходи чрез реалното им приложение в различни контексти на обучение, от гледна точка на тяхната ефективност и ефикасност.

   

  Резултати По проекта са проведени 25 семинара, в които взеха участие над 250 студенти и 20 преподаватели и учители от страната. Разработени са над 50 сценария и са представени  повече от 200 обучителни компонента в платформата на проекта: http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/geothink-community-400866.

   

  Издадено е ръководство за потребителите – «Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии», което е представено на страницата на ШУ: (shu.bg/projects/eu-programi).

   

   

  Финансиране За проекта: 533099 лева

  За ШУ: 36 155 EUR

  Ръководител за ШУ проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев
  Изследователи ·         доц. д-р. Наталия Павлова

  ·         доц. д-р Светлана Неделчева

  ·         доц. д-р Димитър Владев

  ·         доц. д-р Веселка Радева

  ·         доц. д-р Ал. Милев

  ·         гл. ас. д-р Борислав Борисов

  ·         ас. Кр. Харизанов  – редовен докторант в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

   

  Сайт на проекта http://www.geothnk.eu/index.php/bg/#

   

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7195