Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО), № Д01-157/28.08.2018

                МОН  Астономическа лаб.
   Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО),

  Проект № Д01-157/28.08.2018

  Финансираща институция Министерство на образованието и науката
  Финансираща процедура Национална пътна карта на научната инфраструктура
  Основна цел на проекта

   

  Проектът „РАЦИО“ (Регионален Астрономически Център за Изследвания и Образование) е инициатива на трите институции в България където се провеждат професионални научни изследвания и се извършва обучение на  студенти по астрономия: Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО), Катедрата по астрономия на Физически факултет към Софийски Университет (КА-СУ) и Астрономическа обсерватория на Шуменския Университет (АЦ-ШУ).

  За реализирането на проекта е създаден едноименен консорциум от тези три институции, чрез който става изготвянето, реализирането и финансирането на проекта.

  Целта на инициативата е да се подобрят условията за астрономически изследвания и академично обучение по астрономия в България. Проектът е без прецедент в рамките на нашата страна и се основава на съществуващата изследователска и образователна инфраструктура в страната. Главен център за неговото реализиране е Националната Астрономическа Обсерватория „Рожен“ (НАО) с нейната развита наблюдателна инфраструктура и традиции в провеждането на обучителни мероприятия (школи, семинари, работни срещи и студентски практики).  

  Основната цел на проекта РАЦИО е изграждането на национална научна инфраструктура, която включва следните направления:

  •           Изграждане на административна структура на РАЦИО;

  •           Разширяване и задълбочаване на сътрудничеството между ИАсНАО-БАН, катедра Астрономия на СУ и Астрономически център към ШУ;

  •           Интегриране на локалните е-инфраструктури на НАО и другите участници в РАЦИО с националната и Европейската информационни мрежи;

  •           Разширяване на международното научно сътрудничество в регионален и Европейски мащаб;

  •           Модернизиране и разширяване на наблюдателната апаратура в НАО.

    Предвидените дейности в рамките на проекта са следните:

  •           Административно-организационна дейност;

  •           Научно-образователна дейност;

  •           Научно-техническа дейност;

  •           Научно-изследователска дейност;

  •           Дейности по осигуряване на публичност по проекта.

  Консорциум Координатор: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИАНАО).

  Партньори: „Катедра Астрономия и Астрономическа обсерватория на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”р Астрономическа обсерватория на Шуменския университет “Константин Преславски”

  Участие в европейска инфраструктура Участие в ASTRONET и OPTICON. Направено е предварително проучване за участие в Европейската южна обсерватория.
  Период на изпълнение 2017 – 2022 г.
  Финансиране Стойност на проекта: 45 600 000 лв.

  Финансиране за ШУ: 1 602 500 лв.

   

  Екип на проекта

   Ръководител: проф. Е. Семков, Институт по астрономия при БАН

   Координатор за ШУ: проф. д.ф.н. Диана Петрова Кюркчиева

   Изследователи:

  доц. д-р Доротея Любенова Василева-Кюркчиева, доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов, проф. д-р Драгомир Марчев, доц. д-р Борислав Борисов, доц. д-р Динко Профилов Димитров, aс. Теодора Атанасова,

   Докторанти:

  Велимир Ангелов Попов – редовен докторант в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, Йорданка Енева – задочен докторант в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки;  Станислава Тодорова – докторант по докторска програмо Теория на възпитанието и дидактика, от професионално направление 1.2. Педагогика

  Студенти:

  Теодор Миланов, спец. Астрономия и метеорология

  Сайт Специализиран сайт на Астрономическата обсерватория към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

  http://astro.shu-bg.net/observatory/index.htm

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7196