Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Архив

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО) .№ Д01-157/28.08.2018 с МОН, Консорциум РАЦИО на НПКНИ.

  Проект от Национлната пътна карта на научната инфраструктура

  Координатор:

  • Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИАНАО).
  • „Катедра Астрономия и Астрономическа обсерватория на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”
  • Астрономическа обсерватория на Шуменския университет “Константин Преславски”

  Специализиран сайт на Астрономическата обсерватория към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

  http://astro.shu-bg.net/observatory/index.htm

  Участие в европейска инфраструктура: Участие в ASTRONET и OPTICON. Направено е предварително проучване за участие в Европейската южна обсерватория.

  Период на изпълнение: 2017 – 2022 г.

  Стойност на проекта: 45 600 000 лв.

  Финансиране за ШУ: 1 602 500 лв.

  Участници: 
  • проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева 
  • докторант Йорданка Енева
  • докторант Велимир Попов
  • докторант Емил Иванов  
  • докторант Станислава Тодорова

   

   

   

  2.

  Проект „Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN I DARIAH (КЛаДА-БГ)“

  Приоритетен проект по Националната пътна карта за научната инфраструктура 2017 

  Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)

  Български консорциум:

  Финанансов координатор: Министерство на образованието и науката

  Научен координатор: Институт за информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките (ИИКТ-БАН);

  Членове на консорциума:

  Институт за математика и информатика към Българска академия на науките (ИМИ-БАН); Софийски университет “Св. Климент Охридски” (СУ);  Нов български университет (НБУ); Шуменски университет “Константин Преславски” (ШУ, Участие чрез Лабораторията по приложна лингвистика, Сайт на лабораторията: http://labling.shu.bg/home.htm; Булгариана – организация с нестопанска цел за опазване на културното наследство (Bulgariana); Югозападен университет “Неофит Рилски” (ЮЗУ); Сирма медия (СМ); Кирило-Методиевски научен център към Българска академия на науките (КМНЦ–БАН);

  o Институт за Балканистика с Център по тракология към Българска академия на науките (ИБЦТ–БАН);

  o Институт за Етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българска академия на науките (ИЕФЕМ–БАН);  Бургаски свободен университет (БСУ); Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив (НБИВ- Пловдив);  Исторически музей – София; Онтотекст АД (в Сирма Груп – водеща българска софтуерна компания)o Институт за математика и информатика към Българска

  Основната цел на проекта е да се създаде национална технологична инфраструктура за ресурси и технологии за езиковото, културното и историческото наследство. КЛаДА-БГ ще осигурява публичен достъп до езикови ресурси и дигитални представяния, програмни средства и услуги за посочените области. Инфраструктурата ще поддържа решаването на различни задачи, насочени към специализирана и към широка аудитория.

  Участие в европейска инфраструктура: Националната инфраструктура КЛаДА-БГ (към БАН) е член на CLARIN ERIC Година на включване: 2012 г. Предвижда се членство в DARIAH ERIC

  Стойност на проекта: 7 700 000 лева

  Финансиране за ШУ: 34 216 лева

  Период на изпълнение: 2017 – 2023 г.

  Ръководител :

  проф. д-р Димитър Димитров Попов

  Членове: 2 преподаватели, 2 докторанти, 10 студенти и 1 служител на ЦККМ
  1. проф. д-р Велка Александрова Попова
  2. Жанета Здравкова Андреева – задочен докторант в докторска програма Български език (Съвременен български език – Стилистика) от професионално направление 2.1. Филология
  3. докт. Ани Георгиева Ангелова – задочен докторант в докторска програма Български език (Съвременен български език – Лексикология) от професионално направление 2.1. Филология
  4. инж. Филип Любомиров
  Студенти:
  • Мирослава Ивова Бойчева – трети курс, Логопедия, фак. №1540110043
  • Галатея Димитрова Кралева – трети  курс, Логопедия, фак. №1640110002
  • Анета Тодорова Недялкова ­
  • Българска филология – маг. програма Лингвистика и библиотечно-информационни дейности, фак. №1712451001
  • Нела Лъчезарова Найденова – първи курс, БФ, фак. №1410010010
  • Мервин Сезгинова Адемова – първи курс, БФ, фак. № 1810010006
  • Петя Неделчева Пеева – първи курс, БФ, фак. № 1810010007
  • Антонина Пламенова Александрова – първи курс, БФ, фак. № 1810010011
  • Иванина Иванова Петрова – първи курс, БФ, фак. № 1810010015
  • Стела Тодорова Иванова – първи курс, БФ, фак. № 1810010018
  • Савина Ивайлова Цветкова – първи курс, БФ, фак. № 1810010014
  • Ваня Владимирова Иванова, II Специална педагогика, фак. № 1740210004
  • Петя Цветанова Цветкова, II Специална педагогика, фак. № 1740210024
  • Савина Тодорова Данаилова, студентка, първи курс, АЕРЕ, фак. № 1810060004
  • Мерал Бейханова Ремзиева, студентка, Английска филология – маг. програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса, фак. 18122110

  3.

  Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО, Проект №ДН08/21 определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016 г.”

   

  Период на изпълнение: 2017-2019

  Бюджет: 120 000 лева

  Ръководител:

  проф. д.ф.н. Диана Петрова Кюркчиева

  Участници: 8 преподаватели, 2 докторанти, 1 студент

  Преподаватели: 
  • проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев
  • проф. д-р Борислав Вълчев Стоянов
  • доц. д-р Веселка Сидерова Радева
  • гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов
  • ас. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов
  • ас. д-р Динко Профилов Димитров
  • ас. д-р Доротея Любенова Василева
  • ас. Теодора Велкова Атанасова
  Партньори: 
  • доц. д-р Антоанета Антонова, СУ
  • гл.ас. д-р Никола Иванов Петров, ИА
  Докторанти: 
  • Велимир Ангелов Попов – редовен докторант в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки
  • Йорданка Енева – задочен докторант в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки,
  Студент: 
  • Теодор Миланов, спец. Астрономия и метеорология

  В работата се включва и докт. Емил Иванов, който не е член на проекта

  4.

  Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване, ДМ08/2 от 13.12.2016 г.  към ФНИ на МОН

  Очаквани резултати: Получаване на многоцветни BVRCIC криви на блясъка на няколко десетки звезди преди Главната последователност; Определяне типа променливост на изследваните звезди; Дефиниране физическите механизми, иницииращи наблюдаваните промени в техния блясък; Изследване връзката между фотометричната променливост и процесите на взаимодействието им с околозвездната среда и околозвездните дискове, както и техните повърхнинни нееднородности; Изнасяне на доклади с резултатите от проведените изследвания на национални и международни научни форуми; Публикуване на статии с резултатите от проведените изследвания в рецензируеми астрономически списания с импакт фактор и/или импакт ранг.

  Базова организация: Шуменски университет

  Период на изпълнение: 2017-2019

  Получено финансиране: 14 500 лева

  Ръководител:

  ас. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

  Участници: 1 преподавател, 1 докторант, 1 студент
  • ас. Теодора Атанасова – докторант (ДП Астрофизика)
  • Теодор Миланов – студент в спец. „Астрономия и метеорология“

  5.

  Приложимо статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите

  НТС/АВСТРИЯ 01/ от 23.02.17 

  Финансираща програма: Фонд научни изселдавния, Посолство на Австрия: Конкурс За Проекти По Програми за двустранно сътрудничество 2016 – България – Австрия

  Партньори: Университет “Йоханес Кеплер”, Линц, Австрия

  Период на изпълнение: 2017-2019

  Финансиране за ШУ: 19 000 лева

  Сайт на проекта: https://pavlinakj.wordpress.com/2017/09/29/pavlina-jordanova/

  Доц. д-р Павлина Калчева Йорданова

  Студент: 

  Gerhard Holzknecht – Университет “Йоханес Кеплер”, Линц, Австрия, магистър

  6.

  Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.“ № Н21/30 ,  Фонд „Научни изследвания”  „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ– 2018 г.”

  Базова организация ШУ „Еп. К. Преславски”

  Партньори: 1.Институт по Невробиология – БАН, Направление “Биологични ефекти на природни и синтетични вещества”; 2. Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН, „Лаборатория по молекулярна генетика на дрожди“

   

  Период на изпълнение:2018 – 2021

  Бюджет: 120 000лв.

  Ръководител:

  проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

  Участници: 6 преподаватели, 2 докторанти, 2 студенти

  Преподаватели
  • проф. д-р Николай Добринов Начев
  • проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев
  • проф. д-р Радослав Илиев Иванов
  • доц. д-р Жени Димитрова Стоянова
  • гл. ас. д-р Карамфил Николов Калчев
  Докторанти:
  • Севгинар Феимова Ибрямова – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки
  • Теодора Веселинова Койнова – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки
  • Димитър Дойчев Димитров – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки
  Студенти:
  • Елица Цветанова Станачкова
  • Симона Илкова Вълкова

  7.

  НП 07/38 “Studies in Linguistics, Culture and FLT”

  Финансираща програма: Фонд „Научни изследвания” на МОН конкурс в раздел „Българска научна периодика

  Период на изпълнение: 2018

  Бюджет: 5 502 лева

  Ръководител:

  проф. д-р Румяна Балинова Тодорова

  8.

  Проект за съфинансиране на международен научен форум МАТТЕХ 2018, договор ДПМНФ 01/23 от 31 август 2018 г., Проект към ФНИ на МОН по сесията за подкрепа на научни прояви

  Период на изпълнение: 31.08.2018 г.-27.11.2018 г.

  Бюджет7832.00 лв

  Ръководител: 

  доц. д-р Радостина Петрова Енчева

  Преподаватели – 23: 
  • доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов,
  • доц. д-р Павлина Йорданова
  • гл. ас. д-р Красимира Янкова Костадинова
  • доц. д-р Найден Ненков
  • доц. д-р Христо Параскевов
  • доц. д-р Станимир Кунчев Железов
  • доц. д-р Красимир Митков Кордов
  • доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев
  • ас. Михаела Димитрова Тодорова
  • доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов
  • докторант, доц. д-р Красимир Димитров Цвятков
  • доц. д-р Г. Борисова
  • доц. д-р Труфка Русева Димитрова
  • доц. д-р инж. Стоян Крайчев Крайчев
  • доц. д-р Свилен Горанов Тонев
  • доц. д-р Славена Господинова Стоянова
  • доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева
  • гл. ас. д-р  Деница Петкова Загорчева
  • ас. Виктория Росенова Янакиева
  • ас. Тодор Любенов Трайчев
  • ст. преп. Росица Пенчева Христова,
  • Теодора Тихомирова Стоянова – преподавател
  • преподавател Ралица Вълчева Янева
  Докторанти – 7:
  • Айнур Абдулова Али
  • Александър Йонков Стефанов
  • Тодор Любенов Трайчев
  • Йордан Николов Иванов
  • Деляна Илиева Тенева
  • Антоанета Кръстева Ковачева
  • Денислава М. Николова
  Студенти – 6: 
  • Стоянка Радева Георгиева, ПОМИ, ОКС„магистър“, ф. №163201105
  • Нели Любчева Неделчева-Баева,
  • Билнур Вехби Ислям – студентка IV курс, Ик. Инф.
  • Радостина Веселинова Попова – студент, 3МИ, Ф.№ 1530060006
  • Трифон Стефанов Станчев, IV курс, сп. Икономика
  • Павел Иванов Стоянов, КИ, ОКС „бакалавър“
  ПроектУчастници

  Проект № ДН08/21 на тема: „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“,

   

  по: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г./ Фонд „Научни изследвания”, МОН

   

  Период на изпълнение: 2017-2019

  Базова организация: Шуменски университет

  Бюджет: 120 000 лева

  Ръководител: 

  проф. д.ф.н. Диана Кюркчиева

  Участници: академичен състав – 8; докторанти – 2, студенти – 1

  Академичен състав:
  • проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев –  ШУ;
  • проф. д-р Борислав Вълчев Стоянов – ШУ;
  • доц. д-р Веселка Сидерова Радева – ШУ;
  • доц. д-р Антоанета Антонова – СУ;
  • гл.ас. д-р Никола Иванов Петров – ИА;
  • доц. д-р Борислав Станишев Борисов – ШУ;
  • доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов – ШУ;
  • доц. д-р Динко Профилов Димитров – ШУ+ИА;
  • доц. д-р Доротея Любенова Василева – ШУ;
  • ас. д-р Теодора Велкова Атанасова – ШУ;
  Докторанти:
  • докт. Велимир Ангелов Попов – ШУ;
  • докт. Йорданка Енева – ШУ;
  Студенти:
  • Теодор Миланов – ШУ, спец. Астрономия и метеорология

   

  Проект  ДМ08/2 от 13.12.2016 г.  на тема:

  Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване”/ http://astro.shu-bg.net/dm08-2/index_files/about.htm

   

  Очаквани резултати: Получаване на многоцветни BVRCIC криви на блясъка на няколко десетки звезди преди Главната последователност; Определяне типа променливост на изследваните звезди; Дефиниране физическите механизми, иницииращи наблюдаваните промени в техния блясък; Изследване връзката между фотометричната променливост и процесите на взаимодействието им с околозвездната среда и околозвездните дискове, както и техните повърхнинни нееднородности; Изнасяне на доклади с резултатите от проведените изследвания на национални и международни научни форуми; Публикуване на статии с резултатите от проведените изследвания в рецензируеми астрономически списания с импакт фактор и/или импакт ранг.

   

  Период на изпълнение: 2 години – 2017-2019

  Базова организация: Шуменски университет

   

  Бюджет: 14 500 лева

   

   

  Ръководител: 

  доц. д-р Сунай Ибрямов

   

  Участници от ШУ:
  • ас. д-р  Теодора Атанасова
  • Теодор Миланов – студент, спец. Астрономия и метеорология

   

  Проект НТС/АВСТРИЯ 01/1 от 23.02.17,   „Приложимо статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите

  Contract number 01/8, 23/08/2017

  Feasible statistical modelling for extremes in ecology and finance – bilateral projects Bulgaria – Austria, 2016-2019,

  по: „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – България – Австрия”, Фонд „Научни изследвания, МОН

  Период на изпълнение: 23.08.2017 г. – 23.08.2019 г.

  Oсновни дейности:

  Изясняване на теоретичните основи на разглежданите модели

  Търсене на приложими оценки на екстремални стойности

  Теоретично изучаване на многомерни случайни суми

  Търсене на алтернативи на известните модели за анализ на динамични редове като ARCH/GARCH

  Очаквани/постигнати резултати:

  Намиране на приложими оценки на екстремални стойности,

  Търсене на алтернативи на известните модели за анализ на динамични редове като ARCH/GARCH

  тип на активност на ШУ в проекта: ШУ е координатор на проекта

   

  Бюджет: 19 000 лева

   

  Ръководител на проекта:
  • доц. д-р Павлина Йорданова
  Участник от ШУ:
  • доц. д-р Павлина Йорданова
  Привлечени участници от други университети:
  • Prof. Mag. Dr. Milan Stehlik
  • Gerhard Holzknecht – студент

  НП06/38 от 12.09.2017 с тема: Acta Scientifica Naturalis/  http://spisanie.shu.bg/

   

  по: конкурс в раздел „Българска научна периодика – 2017 г.” / Фонд „Научни изследвания”, МОН

   

  Бюджет: 7 000 лева

  Ръководител: 
  • проф. д.х.н. Добромир Енчев

  НП06/41  12.09.2017 “Studia academica Sumenencia”/

  http://shu.bg/faculties/fhn/izdaniq/Studia-academica-%C5%A0umenensia

   

  по: конкурс в раздел „Българска научна периодика – 2017 г.” / Фонд „Научни изследвания”, МОН

   

  Бюджет: 5829,60 лв

  Ръководител: 
  • доц. д-р И. Топалилов

  НП 06/40 „Любословие”/ http://lyuboslovie.shu.bg/

  по: конкурс в раздел „Българска научна периодика – 2017 г.” / Фонд „Научни изследвания”, МОН

   

  Бюджет: 7000 лв.

  Ръководител: 
  • доц. д-р Светлана Неделчева