Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Докторантури за учебната 2011/2012 г.

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”обявява следните докторантури за учебната 2011/2012 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (брой 53. 12.07.2011 г.) :

  Докторантура Форма на обучение Брой
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология, докторска програма по научна специалностТеология (Догматическо богословие)
  редовна 1
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Германски езици (Съвременен английски език)
  редовна 3
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Български език (Съвременен български език)
  редовна 2
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Български език (История на новобългарския книжовен език)
  редовна 1
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)
  редовна 1
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Българска литература (Най-нова българска литература)
  редовна 1
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Руска литература (Руска литература на ХІХ и ХХ век)
  редовна 1
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Славянски езици (Съвременен руски език)
  редовна 1
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Славянски езици (Съвременен руски език – Теория на превода)
  редовна 1
  Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, докторска програма по научна специалност Комуникационни мрежи и системи
  редовна 1
  Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, докторска програма по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
  редовна 1
  Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, докторска програма по научна специалност Радиолокация и радионавигация
  задочна 1
  Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма по научна специалностОбща, висша и приложна геодезия
  редовна 1
  Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма по научна специалностФотограметрия и дистанционни методи
  задочна 1
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 111, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 101
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 12/07/2011