Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс (ДВ, бр.106/30.12.2011г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (ДВ, бр.106/30.12.2011г.) за:
  доцент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 30/12/2011