Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.22/13.03.2018 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.22/13.03.2018 г.) за:

  доцент по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един;
  • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (музикални технологии, синтезатор) – един.

  Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 13/03/2018