Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.94/25.11.2016 г.) за:

  професор по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика) – един;

  доцент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Вероятности и статистика) – един.

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването на „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 25/11/2016