Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс (обнародван в ДВ, бр. 37/09.05.2017 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прекратява (обнародвано в ДВ, бр.37/09.05.2017 г.) конкурса, обявен с обявление № 10480 (ДВ, бр.104 от 2016 г., стр.108), за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Селекция и семепроизводство на културните растениевъдство).

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 09/05/2017