Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс (обнародван в ДВ, бр. 39/16.05.2017 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 39/16.05.2017 г.) за:

  • професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Теория и история на литературата) – един, със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”;
  • доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Медийна педагогика) – един, със срок 3 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”;
  • главен асистент по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа с бежанци) – един, на ¼ щат, със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 16/05/2017