Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Конкурс (обнародван в ДВ, бр.45/19.06.2015 г.)

    Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прекратява (обнародвано в ДВ, бр. 45//19.06.2015 г.) обявения в Държавен вестник (бр. 23/27.03.2015 г.) конкурс  за заемане на академичната длъжност «доцент» в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия) със срок за подаване на документи 3 месеца.

    Публикувано на 19/06/2015