Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Конкурс за доцент (ДВ, бр.30/15.04.2016 г.)

    Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прави следната поправка (обнародвана в ДВ, бр. 30/15.04.2016 г.) в обнародваното обявление за конкурси (ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., стр. 146): текстът за доценти: “област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един, със срок 2 месеца” да се чете: ”област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика) – един, със срок 2 месеца”

    Публикувано на 15/04/2016