Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за доцент (ДВ, бр. 93/27.11.2012 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (ДВ, бр. 93/27.11.2012 г.) за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Химически науки (Неорганична химия)-един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 27/11/2012