Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за доцент (обнародван в ДВ, бр.21 / 10.03.2017 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.21/10.03.2017 г.) за доцент по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изобразително изкуство) – един, със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 10/03/2017