Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за доцент (поправка, обнародвана в ДВ, бр.6/22.01.2013г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прави следната поправка в обнародвания конкурс за доцент (ДВ, бр.93 от 2012 г.): текстът „професионално направление 4.1. Химически науки” да се чете:  „професионално направление 4.2. Химически науки”

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 22/01/2013