Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за докторанти (ДВ, бр.16/19.02.2013г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява (ДВ, бр.16/19.02.2013 г.) следната докторантура за уч. 2012/2013 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник” :

  Докторантура Форма на обучение Брой
  докторска програма Картография (включително тематично географско картографиране) от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки
  редовна 1
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943

   

  Публикувано на 19/02/2013