Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за главен асистент (обнародван в ДВ, бр.86/06.11.2015 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр. 86/06.11.2015 г) за професор в област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.Информатика и компютърни науки (Информатика) – един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 06/11/2015