Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за професор (обнародван в ДВ, бр.86/06.11.2015 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.86/06.11.2015 г.) за професор в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология(Български език – История на новобългарския книжовен език) – един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 06/11/2015