Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за професор (обнародван в ДВ, бр.86/06.11.2015 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр. 86/06.11.2015 г) за професор в област на висше образование 1.Педагогически науки,  професионално направление 1.2, Педагогика(История на педагогиката и българското образование) – един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 06/11/2015