Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (ДВ, бр.101/18.12.2012г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (ДВ, бр.101/18.12.2012г.) за:  професор по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна българска археология) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика и информатика)-един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;    

  главен асистент по:

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика)-един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Апологетика и История на религиите) на 0,5 щат -един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 18/12/2012