Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (ДВ, бр. 32/24.04.2012 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (ДВ, бр. 32/24.04.2012 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) – един,;

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по литература)-един;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по природознание)-един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика)-един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника)-един;
  • област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита (Ентомология)-един.

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 24/04/2012