Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (ДВ, бр.42/10.05.2013г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ. бр.42/ 10.05.2013г.) за  доцент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия) – един;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на България – Възраждане) – един.

  Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 10/05/2013