Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (ДВ, бр.46/19.06.2012г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (ДВ, бр.46/19.06.2012 г.) за:

  • професор по: област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност0)
  • доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност)

  Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 19/06/2012