Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (ДВ, бр. 93/25.11.2011г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (ДВ, бр. 93/25.11.2011г.) за:
  професор по:

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)– един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика-социална екология) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по технологични и технически дейности) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на технологичната подготовка) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Теория и методика на обучението по изобразително изкуство)- един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна обща история) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 25/11/2011