Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (ДВ, бр. 96/06.12.2011г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (ДВ, бр. 96/06.12.2011г.) за:
  професор по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Стара българска литература) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература –Нова българска литература) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социални аспекти на образованието) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална работа) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 06/12/2011