Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.108/17.12.2013 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (ДВ, бр.108/17.12.2013 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Компютърни архитектури, технологии и сигурност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;

  доцент по:

  • област на висше образование 5.Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 17/12/2013