Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.23/27.03.2015)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 23/27.03.2015 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология – екология на микроорганизмите и биотехнологии) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;

  доцент по:

  • oбласт на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Планиране и прогнозиране) – един, със срок 3 месеца;
  • oбласт на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия) – един, със срок 3 месеца;

  главен асистент по: 

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 27/03/2015