Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.26/7.04.2015 г.)

  26/7.04.2015 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един, със срок 2 месеца;

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучение по… (Методика на обучението по математика) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по немски език) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Археология – Нумизматика) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Археология – Средновековна българска археология) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един, със срок 3 месеца;
  • oбласт на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство – Четене и свирене на хорови партитури) – един, със срок 2 месеца;
  • oбласт на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) – един, със срок 2 месеца;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Радиолокация и радионавигация) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) – един, със срок 2 месеца от обнародването в «Държавен вестник».
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 07/04/2015