Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.29/22.03.2013г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (ДВ, бр.29/22.03.2013) за:  

  доцент по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици-Съвременен английски език)-един;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Теология-Литургика) – един;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Теология-Християнска етика с Етически системи)-един;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи)-един.

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 22/03/2013