Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.30/11.04.2017 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 30/11.04.2017 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание) – един, със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”;

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.. (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история – История на Русия) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Административно право и социално законодателство и социална защита) – един, на ½ щат, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – съвременен английски език) – един; със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа) – един, на ¼ щат, със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 11/04/2017