Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.36/25.04.2014 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.36/25.04.2014 г.) за:

   професор по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Съвременен български език) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Съпоставително езикознание) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на управлението и Екстремална психология) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;

  доцент по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Ирански езици; семитско-хамитски езици; тюркски, монголски езици; угро-фински езици – Историческа лингвистика на турския език)- един, със срок 3 месеца;  
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи) – един,  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 25/04/2014