Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 47/21.06.2016 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.47/21.06.2016 г.) за:

  • професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Философия) – един, със срок 3 месеца от обнародването на „Държавен вестник”;
  • главен асистент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Образователни технологии) – един, със срок 2 месеца от обнародването на „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 21/06/2016