Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/16.06.2017 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява (обнародвани в ДВ, бр.48/16.06.2017 г.) конкурси за:

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – професионално образование и обучение) – един, със срок 3 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Специално образование) – един, със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Теология – Нов завет) – един, със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”
  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 16/06/2017