Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/31.05.2013 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (ДВ, бр.48/31.05.2013 г.) за: 

  доцент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Морфология-хистология и репродуктивна биология) – един; 
  • oбласт на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ)-един;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност)-един.

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 31/05/2013